1. Reklamacje

1.1. Czerwona Szafa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta ,w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży.
1.2. Reklamacje ,wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail:biuro@czerwonaszfa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
1.3. Celem rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z przedłożeniem dowodu jego zakupu na adres: Czerwona Szafa ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia.
1.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
1.5. Jeżeli towar ma wadę,klient może:
- złożyć oświadczenie  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony.
- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad.Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad w rozsądny czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta,jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
1.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jet obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres:
Czerwona Szafa ul. Balladyny 17 , 81-524 Gdynia.
1.7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do sprzedawcy .Klient zostanie poproszony przez
sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy.


Wzór formularza reklamacyjnego:

Do
Czerwona Szafa                                                                         
ul.Balladyny 17
81-524 Gdynia
e-mail kontaktowy:biuro@czerwonaszafa.pl

                                                     Formularz reklamacyjnyProsimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

Reklamowany produkt musi być przysłany suchy i czysty. Prosimy załączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

Data złożenia reklamacji: _______/__________ / _______r.
Data wykrycia wady: __________ /__________ / __________ r.

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE KLIENTA:
Imię i Nazwisko/Firma: ................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .....................................................................................................................................................
Email: ........................................................................................................................................................................
Numer konta bankowego: .............................................................................................................................................


DANE REKLAMOWANEGO PRODUKTU:
Numer zamówienia lub paragonu: .................................................................................................................................
Nazwa reklamowanego produktu: .................................................................................................................................


OPIS WADY/USZKODZENIA:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


OCZEKIWANA FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
*wymiana towaru na nowy

*obniżenie ceny towaru o kwotę..............................(słownie...................................................................................zł).
    
i zwrot podanej kwoty na konto...................................................................................................................................

*odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru na konto...................................................................................................


(*)Niepotrzebne skreślić2. WYMIANY

2.1. Jeśli Klient zamówiony produkt z jakiegoś powodu chce wymienić, zobowiązany jest odesłać go do nas z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem wymiany na adres: Czerwona Szafa ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia.
Jeśli nie masz możliwości wydruku możesz dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:
- numer zamówienia
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego         
- pełny adres do wysyłki zwrotnej
- model, rozmiar oraz kolor towaru na wymianę
2.2. W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa kupujący. Koszt ten uregulowany zostanie pobraniem. Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Ewentualna dopłata do wymienianej odzieży zostanie doliczona do kosztów wysyłki.
2.3. Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany przez klienta towar (model, kolor, rozmiar) dostępny w magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy. Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
2.4. Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.


Wzór formularza wymiany towaru:

Do
Czerwona Szafa                                                                         
ul.Balladyny 17
81-524 Gdynia
e-mail kontaktowy:biuro@czerwonaszafa.pl

                                                                FORMULARZ WYMIANYINFORMACJE O TOWARZE:
(nazwa, nr katalogowy, rozmiar) ........................................................................................................................

DATA ZAKUPU: ...............................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO: ...................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................................................................................
ADRES E-MAIL: ...............................................................................................................................................

CHCĘ WYMIENIĆ TOWAR NA:
(nazwa, nr katalogowy, rozmiar) .........................................................................................................................
ADRES WYSYŁKOWY KUPUJĄCEGO:
(kod, miejscowość, ulica, nr domu).....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO (do rozliczenia zwrotu ewentualnej nadpłaty):
........................................................................................................................................................................

.............................
DATA I PODPIS3. ZWROTY

3.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić i zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dstreet.pl lub też pisemnie na adres: "D-TEX" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 98-300 Wieluń.
3.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
3.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
3.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
3.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1. oraz 1.4.
- Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
- Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
- Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
- Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
- Dostarczania prasy.
- Usług w zakresie gier hazardowych.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  

Do
Czerwona Szafa
Ewa Siedlecka
ul. Balladyny 17
81-524 Gdynia
biuro@czerwonaszafa.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy
(*) /o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………...................................................................................

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................……

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………...............................................................…..

Data ……………………

Numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot: ……………………………………………………………………….…...............................................................

(*)Niepotrzebne skreślić.TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU!